Skip to content

Algemene Voorwaarden

1. Alle onderhoudswerken worden uitgevoerd binnen de werkuren zoals deze in gezamenlijk overleg werden bepaald. De klant waarborgt de vrije toegang tot de lokalen en indien nodig het genot van de airco of de verwarming. Behoudens anders is overeengekomen is het personeel vrij van werken op de zondagen en de wettelijke feestdagen alsook op de extra wettelijke feestdagen waarop de klant zijn eigen personeel
vrijaf geeft en met een absoluut minimum van 1 dag per jaar om het feest van de gemeenschappen te compenseren.

2. Onze prijzen omvatten al de lonen, vergoedingen, inspectie onkosten en sociale bijdragen van het personeel alsook het gebruik van het
materiaal alsook alle gebruikte schoonmaakproducten.

3. Wij nemen alle wettelijke verantwoordelijkheden op voor de handelingen van ons personeel. Geen verantwoordelijkheid wordt echter opgenomen ingeval van breuken of schade aan installaties, aan neonlampen of gelijkaardig, voor breuken of schade welke voortvloeien door de slechte staat van de gebouwen, meubilair of materiaal of voor krassen in vensters of spiegels.

4. Tijdens gans de duur van de overkomst gaat de klant de belofte aan om ons personeel niet aan te werven. Na de einddatum van de
overeenkomst belooft de klant geen leden van ons personeel te werk te stellen gedurende een periode van drie maanden.

5. De uitvoering en de organisatie van het werk wordt regelmatig gecheckt door onze inspectiediensten. In alle noodgevallen dient ons personeel echter de bevelen van de klant op te volgen.

6. Onze prijzen worden samengesteld op basis van de actuele lonen. Zij worden automatisch en proportioneel aangepast ingeval van verhoging aan de hand van de volgende formule :

               P2=p1 x S2
               s1
               P2= nieuwe prijs
               p1= laatste gehanteerde prijs
               S2= nieuw uurloon van het personeel van de basiscategorie
               s1= uurloon op datum van de ondertekening van de overeenkomst
               Behoudens anders vermeld omvatten onze prijzen niet:
               – ophaling afval
               – sanitaire leveringen

7. Onze overeenkomsten zijn te alle tijde wederkerig opzegbaar mits vooropzeg van drie maanden per aangetekende zending. De opzegperiode start dus op het einde van de betrokken maand waarbij de opzegbrief verzonden is. Indien deze opzegperiode niet wordt gerespecteerd zal er een forfaitaire en contractuele schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van drie maanden.

8. Bij niet betaling van een factuur binnen de overeengekomen termijn en zonder voorafgaandelijk aanmaning kunnen onze werkzaamheden
stopgezet worden zonder enige vooropzegperiode en zonder nadelige gevolgen inzake de punten vermeld onder § 9 hierna. Overmacht,
stakingen of alle sociale onlusten schorsen onze verplichtingen zonder dat hierdoor onze overeenkomst wordt beëindigd.

9. Onze facturen worden op het einde van iedere maand opgesteld. Zij zijn betaalbaar te Brussel en onmiddellijk. Zonder betaling binnen de
gestelde termijn zal er van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd zijn van 2% per maand vanaf datumfactuur. In dit geval zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder aanmaning eveneens verhoogd worden met 15% en met een minimum van 50€ ten titel van forfaitaire vergoeding voor extra legale onkosten.

10. Ingeval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn zelfs ingeval van meervoudigheid of vraag tot waarborgstelling.